Testnevelési és Sport Intézet

Testnevelés Teljesítésének feltétele

 

 

A Pannon Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatát figyelembe véve a testnevelés tantárgy elfogadásának feltételeit az alábbiakban szabályozzuk:

 

  1. 1. Kötelező testnevelés:

 

-        Nappali tagozaton felsőfokú szakképzés esetén2félév,

 

-        alapképzés esetén4félév,

 

-        mesterképzésben a tantervben meghatározott 2 félév a teljesítendő,

 

-   másoddiploma esetén a teljesítendő félévek száma megegyezik a szak képzési idejével, de max. az előzőekben ismertetett intervallummal.

 

Minden esetben a kötelező óraszám min. 20 óra/félév.

 

A testnevelés teljesítését a kurzus aláírás igazolja. A kurzus aláírás feltételeit a TVSZ 15.§ (7) bekezdés szerint kell közzétenni. Korábbi tanulmányok során teljesített testnevelés alapján felmentés nem adható, de ha az abszolutórium megszerzéséig kevesebb idő szükséges, mint a szakon kötelezően teljesítendő testnevelések száma, akkor maximum a tanulmányi féléveknek megfelelő testnevelést kell teljesíteni (HKR 44.§ 23.).

 

A testnevelési tárgyak teljesítése azabszolutóriumkiadásának feltétele.

 

  1. 2. Tárgyfelvétel:

 

Félévenként egy testnevelés tárgy vehető fel- I, II, III, IV sorrendben. A kettő, vagy több testnevelés kurzus felvétele csak különösen indokolt esetben lehetséges, melyhez kérvény által az intézetigazgató hozzájárulását kell kérni. Erre csak az utolsó félév előtt (regisztrációs héten) van mód. A kurzus nem teljesítése esetén annakújra felvételévellehet továbblépni.

 

A PETE adminisztrációs felületen történő regisztráció és félév aktiválás a kurzus teljesítésének szükséges feltétele. Ezt csak az aktuális szorgalmi időszakon belül lehet megtenni.

 

  1. 3. Teljesítés lehetőségei:

 

A testnevelés teljesíthető

 

-        az intézet létesítményeiben vezetett – oktatók és óraadók által irányított – sportágakkal,

 

-        az intézettel szerződésben álló sportszolgáltatóknál (ez esetben egy alkalom 1 órának felel meg).

 

A fent említett, minden félévre aktualizált sportági kínálat a regisztrációs héten az intézet által meghirdetésre kerül.

 

A hallgató a meghirdetett foglalkozások közül a létszámkorlátok figyelembevételével szabadon választhat.

 

4. Teljesítés feltételei:

 

Az órákon való részvétel csak akkor kerül elfogadásra, ha

 

-       az órákon a hallgató a sportágra jellemző sportöltözékben (váltócipő!) jelenik meg,

 

-       a létesítmények rendjét betartva, a foglalkozáson aktívan részt vesz.

 

Az aláírásokat csak szorgalmi időszakban lehet gyűjteni.

 

Fittségi felmérést köteles teljesíteni az a hallgató, aki az intézettel szerződésben álló „külső” sportszolgáltatónál teljesít legalább 10 órát.

 

5. Teljesítés igazolása:

 

-        A testnevelés teljesítésének szükséges feltétele a PETE rendszerbe (a kötelező testnevelés teljesítését regisztráló felület) való regisztrálás és annak félévente megújított aktiválása.

 

-        Az intézet oktatói és óraadói– a sportágat, illetve annak időpontját azonosító – kóddal igazolják az órán való részvételt, amelyet a PETE rendszerbe kell a hallgatónak rögzítenie. Kódokat csak a szorgalmi időszakban lehet érvényesíteni.

 

-        Az aláírási joggal nem rendelkező sportági edzők a félév során vezetett jelenléti íven igazolják az óralátogatást.

 

-        A fittségi felmérésre kötelezett hallgatók (lásd 4. pont) a mérést a PETE rendszerben közzétett időpontokban – arra előre regisztrálva – teljesíthetik. (Amennyiben ezen nem felel meg, a következő kurzust csak az intézet oktatói által vezetett sportfoglalkozásokon teljesítheti.)

 

A PETE rendszerhez nem csatlakozó sportágak esetén a kijelölt felelősök kezelik a jelenléti íveket, amelyeket az Intézet gyűjt össze. A kurzus elfogadását ezen esetekben, a vizsgaidőszakban a kiírt időpontokban személyesen kell intézni.

 

6. Egyesületben sportolók igazolása:

 

-        Amennyiben a hallgató egyesületben kívánja teljesíteni a testnevelést, úgy azt köteles jelezni a Testnevelési és Sport Intézet igazgatójának legkésőbb a szorgalmi időszak első hetében. A PETE adminisztrációs felületen történő regisztráció és félév aktiválás a kurzus teljesítésének szükséges feltétele.

 

-        A Veszprémi Egyetemi Sport Club kereteiben sportoló hallgatók kötelező testnevelését a sportegyesület vezetője igazolja. Nem kell fittségi tesztet teljesíteniük.

 

-        Válogatott, NBI. és NBII. szintű sportolók teljesíthetik a testnevelést saját, bejegyzett sportegyesületeikben, ahonnan a félév végén hivatalos igazolást kell hozniuk a rendszeres edzéslátogatásról. Nem kell fittségi tesztet teljesíteniük.

 

7. Felmentés:

 

A felmentést a Testnevelési és Sport Intézet gyógytestnevelőjével, majd az Egyetem üzemorvosával véleményeztetni kell. A PETE adminisztrációs felületen történő regisztráció és félév aktiválás a kurzus teljesítésének szükséges feltétele.

 

-        Állandó felmentés érvényesítésének feltétele:

 

            A szorgalmi időszak második hetéig az orvosi diagnózisbemutatása a Testnevelési       és Sport Intézet gyógytestnevelőjének, majd az Egyetem orvosának. Ha a           diagnózis alapján a hallgató gyógytestnevelés tantervi felépítésében            meghatározottkönnyített testnevelés, illetve gyógytestnevelés kategóriába nem             sorolható, akkorkaphat állandó felmentést.

 

-        Könnyített, illetve gyógytestnevelés:

 

            Amennyiben a teljes felmentés kategória nem indokolt, úgy a hallgató a            Testnevelési és Sport Intézet által biztosított gyógytestnevelés órán teljesítheti a           felvett kurzust.

 

-        Az időszakos felmentés elbírálásának protokollja megegyezik a fent ismertetettekkel. A felmentés kérelem benyújtásának határideje az orvosi vizsgálatot, illetve zárójelentést követő 10. munkanap.

 

8. Fittségi felmérés:

 

A felmérés az alábbi teljesítendő próbákból áll:

 

-        INGA futás (lányoknak 45, férfiaknak 75 hossz az elfogadható)

 

-        Dinamikus törzserő (felülés 30 s-ig)

 

-        Hajlékonyság mérése

 

-        Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás folyamatosan (lányoknak 10 db, fiúknak 20 db)

 

9. Egyéb információ:

 

-        A testnevelést felvett hallgatóknál a NEPTUN-ban„MEGTAGADVA”bejegyzés szerepel. Ezt a vizsgaidőszakban, a teljesítés igazolások bemutatása után módosítjuk.

 

-        Nem írjuk alá a testnevelés teljesítését annak a hallgatónak, akinek a Testnevelési és Sport Intézet, illetve a Veszprémi Egyetemi Sport Club felé pénzbeli, illetve kölcsönzött eszköz, sportszer, könyv, stb. tartozása van.

 

 10. Kérvények:

 

A testnevelés teljesítésének 1-9. pontok által nem ismertetett egyéb lehetőségei egyéni elbírálást igényelnek, amelyben való döntés a Testnevelési és Sport Intézet igazgatójának kompetenciája. Ezzel kapcsolatos kérvények beadásának határideje a szorgalmi időszak első hete.

 

A Testnevelési és Sport Intézet elektronikus felületei:

 

honlap: sport.uni-pannon.hu

aláíró rendszer: alairas.sport.uni-pannon.hu
élsportolók honlapja: stp.sport.uni-pannon.hu

Infoblokk2 ESZA egyes

kotelezo logo uszt nagy

Facebook