Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Testnevelési és Sport Intézet

A Pannon Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatát figyelembe véve a testnevelés tantárgy elfogadásának feltételeit az alábbiakban szabályozzuk:

1. Kötelező testnevelés:

 • Nappali tagozaton felsőfokú szakképzés esetén 2 félév,
 • alapképzés esetén4félév,
 • mesterképzésben a tantervben meghatározott 2 félév a teljesítendő,
 • másoddiploma esetén a teljesítendő félévek száma megegyezik a szak képzési idejével, de max. az előzőekben ismertetett intervallummal.

Minden esetben a kötelező óraszám min. 20 óra/félév.

A testnevelés teljesítését a kurzus aláírás igazolja. A kurzus aláírás feltételeit a TVSZ 15.§ (7) bekezdés szerint kell közzétenni. Korábbi tanulmányok során teljesített testnevelés alapján felmentés nem adható, de ha az abszolutórium megszerzéséig kevesebb idő szükséges, mint a szakon kötelezően teljesítendő testnevelések száma, akkor maximum a tanulmányi féléveknek megfelelő testnevelést kell teljesíteni (HKR 44.§ 23.).

A testnevelési tárgyak teljesítése azabszolutóriumkiadásának feltétele.

2. Tárgyfelvétel:

Félévenként egy testnevelés tárgy vehető fel- I, II, III, IV sorrendben. A kettő, vagy több testnevelés kurzus felvétele csak különösen indokolt esetben lehetséges, melyhez kérvény által az intézetigazgató hozzájárulását kell kérni. Erre csak az utolsó félév előtt (regisztrációs héten) van mód. A kurzus nem teljesítése esetén annakújra felvételévellehet továbblépni.

A PETE adminisztrációs felületen történő regisztráció és félév aktiválás a kurzus teljesítésének szükséges feltétele. Ezt csak az aktuális szorgalmi időszakon belül lehet megtenni.

3. Teljesítés lehetőségei:

A testnevelés teljesíthető

 • az intézet létesítményeiben vezetett – oktatók és óraadók által irányított – sportágakkal,
 • az intézettel szerződésben álló sportszolgáltatóknál (ez esetben egy alkalom 1 órának felel meg).

A fent említett, minden félévre aktualizált sportági kínálat a regisztrációs héten az intézet által meghirdetésre kerül.

A hallgató a meghirdetett foglalkozások közül a létszámkorlátok figyelembevételével szabadon választhat.

4. Teljesítés feltételei:

Az órákon való részvétel csak akkor kerül elfogadásra, ha

 • az órákon a hallgató a sportágra jellemző sportöltözékben (váltócipő!) jelenik meg,
 • a létesítmények rendjét betartva, a foglalkozáson aktívan részt vesz.

Az aláírásokat csak szorgalmi időszakban lehet gyűjteni.

Fittségi felmérést köteles teljesíteni az a hallgató, aki az intézettel szerződésben álló „külső” sportszolgáltatónál teljesít legalább 10 órát.

5. Teljesítés igazolása:

 • A testnevelés teljesítésének szükséges feltétele a PETE rendszerbe (a kötelező testnevelés teljesítését regisztráló felület) való regisztrálás és annak félévente megújított aktiválása.
 • Az intézet oktatói és óraadói– a sportágat, illetve annak időpontját azonosító – kóddal igazolják az órán való részvételt, amelyet a PETE rendszerbe kell a hallgatónak rögzítenie. Kódokat csak a szorgalmi időszakban lehet érvényesíteni.
 • Az aláírási joggal nem rendelkező sportági edzők a félév során vezetett jelenléti íven igazolják az óralátogatást.
 • A fittségi felmérésre kötelezett hallgatók (lásd 4. pont) a mérést a PETE rendszerben közzétett időpontokban – arra előre regisztrálva – teljesíthetik. (Amennyiben ezen nem felel meg, a következő kurzust csak az intézet oktatói által vezetett sportfoglalkozásokon teljesítheti.)

A PETE rendszerhez nem csatlakozó sportágak esetén a kijelölt felelősök kezelik a jelenléti íveket, amelyeket az Intézet gyűjt össze. A kurzus elfogadását ezen esetekben, a vizsgaidőszakban a kiírt időpontokban személyesen kell intézni.

6. Egyesületben sportolók igazolása:

 • Amennyiben a hallgató egyesületben kívánja teljesíteni a testnevelést, úgy azt köteles jelezni a Testnevelési és Sport Intézet igazgatójának legkésőbb a szorgalmi időszak első hetében. A PETE adminisztrációs felületen történő regisztráció és félév aktiválás a kurzus teljesítésének szükséges feltétele.
 • A Veszprémi Egyetemi Sport Club kereteiben sportoló hallgatók kötelező testnevelését a sportegyesület vezetője igazolja. Nem kell fittségi tesztet teljesíteniük.
 • Válogatott, NBI. és NBII. szintű sportolók teljesíthetik a testnevelést saját, bejegyzett sportegyesületeikben, ahonnan a félév végén hivatalos igazolást kell hozniuk a rendszeres edzéslátogatásról. Nem kell fittségi tesztet teljesíteniük.

7. Felmentés:

A felmentést a Testnevelési és Sport Intézet gyógytestnevelőjével, majd az Egyetem üzemorvosával véleményeztetni kell. A PETE adminisztrációs felületen történő regisztráció és félév aktiválás a kurzus teljesítésének szükséges feltétele.

 • Állandó felmentés érvényesítésének feltétele:
  • A szorgalmi időszak második hetéig az orvosi diagnózisbemutatása a Testnevelési és Sport Intézet gyógytestnevelőjének, majd az Egyetem orvosának. Ha a diagnózis alapján a hallgató gyógytestnevelés tantervi felépítésében meghatározottkönnyített testnevelés, illetve gyógytestneveléskategóriába nem sorolható, akkor kaphat állandó felmentést.
 • Könnyített, illetve gyógytestnevelés:
  • Amennyiben a teljes felmentés kategória nem indokolt, úgy a hallgató a Testnevelési és Sport Intézet által biztosított gyógytestnevelés órán teljesítheti a felvett kurzust.
 • Az időszakos felmentés elbírálásának protokollja megegyezik a fent ismertetettekkel. A felmentés kérelem benyújtásának határideje az orvosi vizsgálatot, illetve zárójelentést követő 10. munkanap.

8. Fittségi felmérés:

 • A felmérés az alábbi teljesítendő próbákból áll:
 • INGA futás(lányoknak 45, férfiaknak 75 hossz az elfogadható)
 • Dinamikus törzserő(felülés 30 s-ig)
 • Hajlékonyság mérése
 • Mellső fekvőtámaszbankarhajlítás-nyújtás folyamatosan (lányoknak 10 db, fiúknak 20 db)

9. Egyéb információ:

 • A testnevelést felvett hallgatóknál a NEPTUN-ban„MEGTAGADVA”bejegyzés szerepel. Ezt a vizsgaidőszakban, a teljesítés igazolások bemutatása után módosítjuk.
 • Nem írjuk alá a testnevelés teljesítését annak a hallgatónak, akinek a Testnevelési és Sport Intézet, illetve a Veszprémi Egyetemi Sport Club felé pénzbeli, illetve kölcsönzött eszköz, sportszer, könyv, stb. tartozása van.

10. Kérvények:

A testnevelés teljesítésének 1-9. pontok által nem ismertetett egyéb lehetőségei egyéni elbírálást igényelnek, amelyben való döntés a Testnevelési és Sport Intézet igazgatójának kompetenciája. Ezzel kapcsolatos kérvények beadásának határideje a szorgalmi időszak első hete.

 

A Testnevelési és Sport Intézet elektronikus felületei:

 

honlap: sport.uni-pannon.hu

aláíró rendszer: alairas.sport.uni-pannon.hu
élsportolók honlapja: stp.sport.uni-pannon.hu